Adatvédelmi áttekintés

Az oldal sütiket használ. A sütik információkat tárolnak a böngészőjében, mint pl. látogató felismerése, valamint segítséget nyújtanak nekünk anoním analitikai információk összegyűjtésében.

Funkcionális sütik

Az oldal Google Analytics kódot használ anonim információk gyűjtésére, mint például a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak meghatározása.

Süti neve Leírása Lejárati ideje
_ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 2 év
_gid A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 24 óra
_gat A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására. 1 perc

Adatvédelmi nyilatkozat

A West-Sport Kft. mint iphone és egyéb készülék javításával foglalkozó cég üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

A javítás során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez való jogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az adatkezelő

1.1. A 2011. évi CXII. 3.§ 9. pontja értelmében adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. A West-Sport Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

cégnév: West-sport Kft.

székhely: 2800 Tatabánya Győri út 27.

cégjegyzékszám: 11-09-007587 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

adószám: 11990053-2-11

telefonszám: +36-30370-6060

email cím: info@smilephone.hu

1.3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által részünkre kiadott Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám:

2. Az Adatkezelő által kezelt adatok

2.1. A javítás megrendelése során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, telefonszáma, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. A készülékek javításához külsős, harmadik személyt vagy céget nem veszünk igénybe.

2.3. A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 3.§ 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

2.4. A regisztráció során kért adatok:

- a javítást igénylő neve

- a javítást igénylő telefonszáma

3. Az adatkezelés célja, időtartama

3.1. Az átvétel során felvett adatokat kizárólag az Ön által leadott készülék elkészültének ismertetése a célja.

3.2. Az adatokat elsődlegesen a West-Sport Kft. munkatársai jogosultak megismerni az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé

3.3. A javítás során megadott személyes adatok kezelése az adatok törléséig tart. A manuálisan rögzítésre kerülő adatokat a West-Sport Kft 90 napig tárolja.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, valamint az Infotv.

4.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

5. Az adatok elérhetősége, módosítása, helyesbítése, töröltetése és zároltatása

5.1. A javítás megkezdése és az elkészült készülék átadása között Ön jogosult bármikor módosítani a megadott adatait.

5.2. Amennyiben a javítás során megadott adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat rendelkezésünkre áll, az adatot helyesbítjük.

5.3. Az adatot törölni kell, ha:

- kezelése jogellenes,

- Ön ezt kéri,

- az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5.4. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

5.5. A helyesbítésről, törlésről értesítést küldünk, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

6. Tájékoztatás

6.1. Kérelmére - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük forduljon munkatársunkhoz az 1.2. pontban megjelölt elérhetőségeken.

6.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik.

7. Egyéb

7.1. A West-Sport Kft. mindent megtesz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonsága érdekében, továbbá megtesz minden rendelkezésére álló intézkedést, amely megakadályozza az adatok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, esetleges megsemmisülését.

7.2. Felhívjük szíves figyelmét, hogy amennyiben a javítás során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

Vissza a kezdőlapra